Op weg naar een Nieuwe Parochie

Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend. PDFAfdrukkenE-mail

Parochie van de H. Franciscus en de H. Clara.

Bisschop Hurkmans heeft aan de nieuwe parochie die per 1 september 2012 van start gaat de naam gegeven van Heilige Franciscus en Heilige Clara.
Die naam was door de gezamenlijke besturen aan de bisschop voorgedragen op advies van de commissie die zich had gebogen over de (vele!) suggesties die waren binnengekomen.
Het deed goed om te zien dat er zovelen gehoor hadden gegeven aan de oproep om mee te denken over een nieuwe naam.
Dank geldt de commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de vijf gemeenschappen, die met grote zorgvuldigheid alle suggesties heeft bezien en uiteindelijk unaniem deze naam heeft voorgesteld.
De naam is een erkenning van een lange geschiedenis waarin Franciscanen een belangrijke rol speelden in het Land van Maas en Waal.
Of eigenlijk mag je daarbij geen verleden tijd gebruiken als je bedenkt wat de Franciscaanse nestor, Pater Heuft, tot op vandaag betekent in onze contreien.
En - eerlijk is eerlijk - ruim voordat onze nieuwe paus voor zijn naam koos, begreep onze commissie dat Franciscus én Clara ons bij uitstek kunnen inspireren om kerk te zijn in de wereld van vandaag.

In de tijd van Franciscus en Clara, een tijd waarin de kerk het in wezen niet zo veel minder moeilijk had dan die in onze dagen, hoorde Francisus de Goddelijke stem die hem zei: "je moet mijn kerk opnieuw opbouwen".
De kerk opbouwen: door het wezen van het evangelie tot je hart te laten doordringen, dat heilige geloof dat we als kinderen Gods allemaal broeders en zusters zijn.
Zoals Paus Franciscus ons voorhoudt: terug naar het evangelie van de eenvoud, het evangelie van de liefde.
Als nieuwe parochie wacht ons die taak om als Franciscus én Clara, als mannen én vrouwen, in onze wereld getuigen te zijn van de liefde Gods..
Een wereld waarin we God mogen danken voor de mensen naast ons, en niet minder voor "broeder zon en zuster maan", zoals Franciscus zingt in zijn zonnelied.

Wat gaat er allemaal veranderen op 1 september 2012?

Op 1 september a.s. zullen de bestaande parochies van Afferden, Deest, Horssen, Druten en Puiflijk, worden samengevoegd tot één nieuwe parochie.
Dat is om te beginnen een "kerkrechtelijke" aangelegenheid.
Dat wil zeggen dat formeel, juridisch, er dan één parochie is, met één bestuur en één pastoor die verantwoordelijk zijn voor al het reilen en zeilen van de hele parochie.

"Wat niet verandert, blijft zoals het was"

Met grote regelmaat merken we dat veel parochianen denken dat per 1 september "alles anders wordt". Nee dus.
Vandaar het zinnetje hierboven: "wat niet veranderd blijft zoals het was".
Hieronder volgen een aantal afspraken zoals die door de pastores voorgesteld zijn en door de besturen zijn overgenomen.
Alles wat niet vermeld wordt blijftvooralsnog - zoals het was in "de oude parochie".

De zondagsvieringen
In het gesprek van de parochiebesturen met hulpbisschop Mutsaerts en de econoom van het bisdom, diaken Broeders, is vastgesteld dat - zoals eerder meegedeelder in wezen binnen de nieuwe parochie slechts toekomst is voor één kerk (hooguit twee).
Omdat het tijd vergt naar een dergelijke situatie toe te groeien hebben we - mede op voorstel van het bisdom - afgesproken dat er in de komende "twee à drie jaar" in ieder geval nog op alle vijf de plekken gekerkt kan worden.
Daarmee niets afdoende aan het feit dat ook de toekomst-met- de-ene-kerk moet worden voorbereid, dat we ons op die nieuwe situatie moeten voorbereiden.
Dat zal betekenen dat bij gelegenheden geen vijf vieringen, maar slechts één viering zal zijn.
Te denken valt b.v. aan de vieringen in de Goede Week.
In ieder geval is voor het komende jaar afgesproken dat er voor zover maar enigszins mogelijk is er in alle vijf de kerken iedere zondag/ zaterdagavond een eucharistieviering zal zijn.
Uitgaande van het feit er twee priesterpastores beschikbaar zijn. (Dat was nog voordat bekend werd dat pater Blommerde afscheid zou nemen.
We gaan ervan uit dat zijn opvolger ook een priester zal zijn).
We kiezen daarbij voor wekelijks op alle plekken vaste tijden:
Afferden: zaterdagavond 19.00 uur
Deest: zaterdagavond 19.00 uur
Horssen: zondagochtend 10.00 uur
Druten: zondagochtend 09.30 uur
Puiflijk: zondagochtend 11.00 uur

Misintenties opgeven
Gegeven bovenstaande afspraken ligt het voor de hand om misintenties vooralsnog op te geven op de plek en op de wijze waarop men dat op heden gewend is.
Melden van overlijden/uitvaart
Verzoek om doop/ huwelijk.
Vraag naar pastorale zorg (ziekenzalving).
Het parochiecentrum zal gevestigd worden in Druten, Hogestraat 4.
Telefoonnummer, openingstijden zullen t.z.t. bekend worden gemaakt.
Er zal worden gevraagd aan alle parochianen om over alle zaken die niet urgent zijn met het parochiesecretariaat contact op te nemen tijdens de openingsuren.
Als het secretariaat niet bemenst is, wordt de telefoon doorgeschakeld naar de "dienstdoende pastor".

Uitvaart
Als het gaat om een uitvaart wordt met die dienstdoende pastor overlegd waar/wanneer en door wie de uitvaart zal worden gehouden.

Doop
Zolang er nog vijf kerkgelegenheden zijn kan worden gekozen waar de doop zal plaatsvinden.
Data zullen vooraf per kerkgelegenheid worden vastgelegd.
De doopvoorbereiding is gemeenschappelijk (in het parochiecentrum) voor alle doopviering binnen een bepaalde tijd.