De Nieuwe Parochie en hun kerkgebouwen!

Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend. PDFAfdrukkenE-mail

Toekomstperspectief kerkgebouwen in een Nieuwe Parochie binnen de gemeente Druten

Het streven van de pastores en besturen is er op gericht dat hun parochies, de R.K. Parochie Druten en Puiflijk te Druten-Puiflijk, O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Deest, H.Antonius Abt te Horssen en H.Victor en Gezellen te Afferden, per 1 september 2013 worden samengevoegd tot één nieuwe parochie, onder leiding van één pastoor en zijn pastoraal team en van één bestuur.

Deze radicale reorganisatie van onze vijf gemeenschappen heeft uiteindelijk maar één doel: een vitale katholieke geloofsgemeenschap voor de toekomst veilig stellen.
"Elkaar dragen in geloof', samen optrekken om met elkaar te kunnen doen waartoe afzonderlijke parochies niet meer in staat zijn.
Daartoe komt er één parochie met één parochiekerk en vooralsnog meerdere kerkgebouwen.

- Eén parochiekerk: de pastores en besturen stellen de bisschop voor de HH. Ewaldenkerk te Druten als parochiekerk aan te wijzen. In de parochiekerk zal in ieder geval het hele liturgische jaar gevierd worden.

- Naast de parochiekerk zijn er vooralsnog meerdere kerkgebouwen.
Dit betekent dat zij voor zover dit pastoraal haalbaar is voorlopig in gebruik blijven, maar dat hun toekomst niet zeker is.
Het afnemend aantal kerkgangers en het afnemend aantal vrijwilligers maakt het steeds moeilijker om het hele jaar door vorm te geven aan goed verzorgde, sfeervolle liturgie.
En het wordt steeds duidelijker, dat de financiële middelen onvoldoende zijn om alle vijf gebouwen in goede staat te behouden.

De pastores en besturen hebben in overleg met hulpbisschop R.Mutsaerts en de econoom van het bisdom, P.Broeders, vastgesteld dat het blijvend open houden van alle overige kerken niet haalbaar is.
Hoewel de voorkeur van de pastores en besturen er naar uitging deze kerken voor de eredienst te behouden, realiseren zij zich, dat het bestuur van de nieuwe parochie gezien de zorgelijke financiële situatie er niet aan zal ontkomen om kerkgebouwen af te stoten om de nieuwe parochie een zowel pastoraal als financieel gezonde basis voor de toekomst te bieden.

De pastores en besturen hebben daarom al aanzetten gegeven tot het ontwikkelen van een gebouwen plan, dat binnen twee à drie jaar duidelijkheid verschaft over de positie van elk kerkgebouw.
In dit verband worden al mogelijkheden tot herbestemming onderzocht van de kerk te Deest als nieuw gemeenschapshuis en worden tijdelijke alternatieven gezocht voor de in slechte staat verkerende kerk te Afferden, nu de noodzakelijke renovatie onhaalbaar is gebleken.
Voor elke kerk zal aangegeven worden of zij een functie kan blijven vervullen in de nieuwe parochie.
Tegelijk zal niet alleen onderzocht worden welke de mogelijkheden tot herbestemming zijn, maar ook hoe een traject van pastorale integratie vorm gegeven kan worden, waarbij alle parochianen op een goede manier afscheid kunnen nemen van de te sluiten kerken en hoe zij samen een start kunnen maken als nieuwe parochie, die kerkt in de resterende kerkgebouwen.
Wanneer het gebouwenplan in overleg met bisdom en parochianen is opgesteld en in de nieuwe parochie is besproken, zal het aan de bisschop worden voorgelegd.
De bisschop neemt uiteindelijk een besluit over de onttrekking aan de eredienst en bepaalt de datum van sluiting.

Centraal staat hoe de nieuwe parochie haar opdracht vorm geeft om samen één gemeenschap van gelovigen en vindplaats van spiritualiteit te zijn.
Dat bepaalt welke kerkgebouwen zij nodig heeft.
Voorop staat dat volgelingen van Jezus niet worden gedoopt tot leden van deze of gene parochie met dat specifiek bijbehorende kerkgebouw.
Christenen zijn "die van de Heer", de Kurios, waar 'kerk' van is afgeleid. Christenen komen samen rond Christus.

De besturen van de R.K. Parochie Druten en Puiflijk te Druten-Puiflijk, O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Deest, H. Antonius Abt te Horssen en H. Victor en Gezellen te Afferden